Inleiding

De Mengerij neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met mengerij@hccnet.nl 

Wie is De Mengerij?

De Mengerij is een vennootschap onder firma, winkelhoudende te (53743BD) Baarn aan Laanstraat 10, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54470889. De Mengerij is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Mengerij de verwerkingsverantwoordelijke. 

Hoe gebruikt De Mengerij jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor De Mengerij persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens De Mengerij voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door De Mengerij worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom. 

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Beheer van bestellingen

Gegevens: Factuuradres, E-mailadres

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Doeleinde: Afhandelen klachten

Gegevens: Factuuradres, E-mailadres

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Doeleinde: Facturatie

Gegevens: Factuuradres, E-mailadres

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Website

Doeleinde: Website analytics

Gegevens: Surfgedrag

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews

Gegevens: Naam, E-mailadress

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Beveiliging en fraudebestrijding

Doeleinde: Beveiliging van gegevens

Gegevens: Telefoonnummer, Adres

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

De Mengerij heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. 

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan: 

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij De Mengerij over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen. 

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij De Mengerij. Je kunt verzoeken dat De Mengerij je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. 

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om De Mengerij te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. 

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van De Mengerij of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking. 

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van De Mengerij te verkrijgen. De Mengerij zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen. 

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat De Mengerij je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren. 

Reactie door De Mengerij

Een verzoek kan verstuurd worden naar mengerij@hccnet.nl. De Mengerij zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat De Mengerij een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien De Mengerij je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen. 

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat De Mengerij verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting. 

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen. 

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop De Mengerij je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar mengerij@hccnet.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop De Mengerij jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar mengerij@hccnet.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens